Bossup Solution ภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่เราผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและเชื่อถือได้อย่างแน่นอน

ISO/IEC 29110

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 หรือ Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ เพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงาน และด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการที่มีขนาดไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (ใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากลนั่นเอง

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search