Amazon เพิ่มเพดานค่าจ้างกว่าเท่าตัว แก้พนักงานลาออกยกใหญ่

บริษัท Amazon เพิ่มความเข้มข้นในตลาดแรงงานขึ้นไปอีก ด้วยการประกาศเพิ่มเพดานค่าจ้างของพนักงาน จาก 160,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 350,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search