Zuta Pocket Printer ปริ้นเตอร์พกพาอัจฉริยะ….ทางออกของคนทำงานยุคใหม่

  “ยุคสมัยนี้อะไรๆก็เน้นที่ความสะดวก สามารถพกพาไปทำงานหรือรับความบันเทิงได้ทุกที่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ตอบโจทย์ในข้อนี้ คือ ปริ้นเตอร์นั่นเอง”   Zuta Labs [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search