TikTok ปล่อยฟีเจอร์ “ต่อต้านการค้นหาคำรุนแรง” ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย

TikTok ได้ประกาศฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งเสี่ยงต่อการนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ฟีเจอร์ดังกล่าวประกอบด้วย ไกด์แนะนำข้อมูล [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search